Regulamin sklepu

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Regulamin sklepu internetowego został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa reguluje kwestie dotyczące korzystania ze Sklepu Internetowego znajdującego się pod adresem https://zajon.pl .
 2. Właścicielem Sklepu Internetowego jest Lesława Tomaszewska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Studio Zajon Lesława Tomaszewska ul. Armii Krajowej 42/3 41-400 Mysłowice, która jest opisana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki pod numerem NIP 2220104671 i REGON 381703806.
 3. Kontakt ze sklepem internetowym można uzyskać drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty email zajon@gmail.com lub telefonicznie +48 606 43 33 84 (w godzinach 8-16h od poniedziałku do piątku).

  2 DEFINICJE 

 1. Właściciel Sklepu, Sprzedający– Właściciel Sklepu Internetowego Studio Zajon zajon.pl, o którym mowa w §. 1 ust. 2 Regulaminu Sklepu;
 2. Klient/Użytkownik– to każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;
 3. Przedsiębiorca– Klient wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.);
 4. Sklep– Sklep Internetowy Studio Zajon dostępny pod adresem internetowym: https://zajon.pl .
 5. Regulamin– to niniejszy Regulamin Sklepu świadczenia, gdzie są świadczone usługi drogą elektroniczną;
 6. Dnirobocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 7. Konto Klienta (Moje konto)– miejsce dostępne dla Klientów Sklepu internetowego, gdzie po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, oraz danych osobowych umożliwiających realizację zamówienia. Szczegółowe dane dotyczące użytkowania znajdują się w Polityce Prywatności (cookies).

  3. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Właściciel Sklepu prowadzi wysyłkową sprzedaż detaliczną artykułów rękodzielniczych, półproduktów do wykonywania rękodzieła, małej poligrafii oraz usług w zakresie wycinania i grawerowania laserem, copywriting, edytorstwa i korekty tekstu.
 2. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu Sklepu polegają na umożliwieniu korzystania ze Sklepu Internetowego zajon.pl w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji.
 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony.
 4. Zamówienia, w sposób określony w §. 6., można składać po dokonaniu rejestracji.
 5. Klient, który dokonał rejestracji może złożyć Zamówienie po zalogowaniu się na Konto Klienta podając adres e-mail i hasło oraz dane niezbędne do dostarczenia przesyłki (imię i nazwisko, adres oraz telefon).

4. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Klient powinien posiadać:
  • Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 8.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 20.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2,
  • Włączoną obsługę Java Script,
  • Aktywny adres e-mail.
  • Do jednego konta jest przypisany jeden adres e-mail.
  • Zamówienia mogą być składane przy użyciu komputera oraz urządzeń mobilnych.
 2. Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest potwierdzenie zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności (cookies).

 

5. REJESTRACJA, WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Klienta tworzone jest indywidualne Konto Klienta.
 2. Klient, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny. Klient może także dokonywać zakupów w Sklepie Internetowym bez rejestracji, jednakże w takim przypadku rezygnuje z utworzenia Konta Klienta i funkcjonalności do niego przypisanych, tj. zapamiętanie danych adresowych czy śledzenie stanu realizacji zamówienia.
 3. Do rejestracji niezbędne jest podanie: aktywnego adresu e-mail (loginu) oraz ustawienie hasła oraz informacji umożliwiających wysyłkę tj. imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu kod pocztowy, miasto oraz kraj), numer telefonu. W przypadku przedsiębiorców wymagane jest podanie nazwy firmy, siedziby firmy oraz Numeru Identyfikacji Podatkowej tzw. NIP.
 4. Po dokonaniu rejestracji na podany przez Klienta adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji, stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym, z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 5. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 6. Właściciel Sklepu może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną jeżeli Klient nie wykazywał aktywności w Sklepie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto Klienta w ciągu 2 lat od ostatniej aktywności.
 7. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Klientowi dostępu do Konta Klienta oraz jego usunięciem. Klient ma prawo do usunięcia konta i jego danych z serwisu, co reguluje Polityka Prywatności.
 8. Właściciel Sklepu może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:
 • Cel i sposób korzystania z usług działa na szkodę przedsiębiorstwa lub jest sprzeczny z zasadami funcjonowania sklepu internetowego.
 • Działalność klienta jest sprzeczna z przyjętymi normami życia społecznego, nawołuje do przemocy lub popełnienia przestępstwa oraz narusza prawa osób trzecich,
 • Używa nieprawdziwych danych osobowych lub działalności gospodarczej lub jego dane budzą uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości nie zostały usunięte poprzez kontakt telefoniczny lub emailowy. Prze uzasadnione wątpliwości należy rozumieć podanie nieistniejącego adresu lub nazwy odbiorcy (np. postacie bajkowe lub fantastyczne).
 • Klient w rażący i uporczywy sposób naruszania niniejszego Regulaminu,
 1. Informacja w formie oświadczenia dotycząca wypowiedzenia umowy zostanie wysłana za pośrednictwem drogi elektronicznej na wskazany w formularzu adres email.
 2. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.
 3. Termin wypowiedzenia umowy przez Właściciela Sklepu w przypadkach, o których mowa w ust. 8-10 wynosi 14 dni.

6. WARUNKI SPRZEDAŻY

 1. Właściciel Sklepu prowadzi sprzedaż towarów prezentowanych na stronach Sklepu Internetowego zajon.pl
 2. Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu Internetowego zajon.pl tj. Sprzedający oraz Klient.
 3. Umowa sprzedaży może zostać zawarta zarówno z Klientem zarejestrowanym (posiadającym Konto Klienta) jak i z Klientem niezarejestrowanym. Klient niezarejestrowany, w celu zawarcia umowy sprzedaży, musi każdorazowo podać dane wymagane do rejestracji oraz potwierdzić zapoznanie się z treścią Regulaminu.
 4. Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 lub 543 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej: Kodeks cywilny). Informacje o towarach i usługach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wycofania poszczególnych towarów i usług prezentowanych na stronie Sklepu. Zmiana cen lub wycofanie towaru nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
 6. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Klienta i jego akceptacji przez Sprzedającego.
 7. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 13.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 8. Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do prowadzenia dodatkowego czasu wolnego, o którym klienci sklepu zostaną poinformowani drogą elektroniczną na maila wskazanego przy rejestracji.
 9. Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej stanowi ofertę zakupu w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, która jest wiążąca w terminie 5 dni roboczych (po tym czasie wygasa) i składa się z następujących czynności:
 • wybrania towarów spośród prezentowanych na stronach Sklepu,
 • dodania ich do koszyka,
 • wybrania sposobu zapłaty i dostawy,
 • zalogowania do Konta Klienta w przypadku, gdy zamówienie składa Klient zarejestrowany, chyba że zalogował się wcześniej,
 • dopełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 3 w przypadku, gdy zamówienie składa Klient niezarejestrowany,
 • kliknięcia przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ”.
 1. W odpowiedzi na złożone zamówienie Sprzedający, w terminie 5 dni roboczych, wysyła wiadomość e-mail na podany przez Klienta adres e-mail lub kontaktuje się telefonicznie w celu:
 • zaakceptowania zamówienia (oferty) – w takim przypadku umowa sprzedaży zostaje zawarta w dniu złożenia oświadczenia,
 • odmowy przyjęcia zamówienia (oferty) – w takim przypadku nie dochodzi do zawarcia umowy,
 • propozycji zmian, tzw. kontroferta – w takim przypadku do zawarcia umowy konieczna jest akceptacja kontroferty przez Klienta. Przyczyną wystąpienia z kontrofertą, mogą być przykładowo takie okoliczności jak: brak towarów w magazynie lub u dostawców Sklepu, itp. Kontroferta jest ważna 3 dni i po tym terminie wygasa. W przypadku niezaakceptowania kontroferty klient ma prawo do anulowania zamówienia lub jego części.

7. SPOSÓB I TERMIN SPEŁNIENIA ŚWIADCZENIA ORAZ KOSZT DOSTAWY

 1. Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia rzeczy w stanie wolnym od wad.
 2. Wszystkie ceny prezentowane na stronach Sklepu Internetowego zajon.pl podawane są w polskich złotych (PLN) i są zwolnione z ustawowo z podatku VAT.
 3. Podane ceny nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy będą naliczane na etapie składania zamówienia, w zależności od dokonanego przez Kupującego wyboru sposobu dostawy, formy płatności i rodzaju zamawianego towaru.
 4. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zlecenia był jak najkrótszy, jednak nie dłuższy niż 14 dni roboczych. Termin realizacji należy liczyć od dnia uznania środków na rachunku bankowym Sprzedającego, a w przypadku wyboru zapłaty przy odbiorze, od dnia zawarcia umowy sprzedaży przy czym przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.
 5. Zamówienia realizowane są na terytorium Polski. Istnieje także możliwość wysyłki za granicę. W takim przypadku warunki sprzedaży i wysyłki towaru za granicę są uzgadniane za każdym razem indywidualnie oraz wymagają kontaktu emailowego przed złożeniem zamówienia.
 6. Zakupione towary wysyłamy  Kurierem lub umożliwiamy odbiór osobisty. Czas odbioru jest uzgadniany indywidualnie w zależności od rodzaju i wielkości zamówienia.
 7. Odbiór osobisty odbywa się wyłącznie po informacji od obsługi sklepu że zamówienie zostało przygotowane do odbioru.
 8. W przypadku zaginięcia przesyłki po 14 dniach złożymy reklamację i dołożymy wszelkich starań, by sprawę wyjaśnić jak najszybciej. Ponowna wysyłka będzie uwarunkowana wynikiem rozpatrzenia reklamacji przez firmę kurierską W takich przypadkach będziemy na bieżąco informować Klienta o podejmowanych przez nas działaniach oraz ich wynikach.
 9. Przedmioty wysyłane kurierem są starannie zapakowane, lecz w obowiązku Klienta leży sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera (szczególnie czy pudełko zewnętrzne jest uszkodzone) oraz w przypadku stwierdzenia uszkodzeń przedmiotów zakupionych spisanie w obecności kuriera protokołu uszkodzenia przesyłki. Takie postępowania znacznie ułatwi i usprawni przeprowadzenie postępowania reklamacyjnego. W przypadku zaginięcia przesyłki będziemy interweniowali natychmiast i dołożymy wszelkich starań, by sprawę wyjaśnić jak najszybciej. W takich przypadkach będziemy na bieżąco informować Klienta o podejmowanych przez nas działaniach oraz ich wynikach.
 10. Sklep Internetowy zajon.pl wystawia paragon lub fakturę na zakupiony towar (podmiot jest ustawowo zwolniony z VAT). W celu otrzymania faktury należy wypełnić odpowiednie rubryki w formularzu zamówienia.
 11. Klient zobowiązany jest do odebrania zamówionej przesyłki.

 8. SPOSÓB I TERMIN ZAPŁATY

 1. Za zakupy w Sklepie internetowym można zapłacić w następujący sposób:
  1. przelewem na rachunek bankowy – w terminie 8 dni od dnia zawarcia umowy,
 2. Dane do przelewu: ING 91 1050 1214 1000 0092 6135 7777
 3. W tytule przelewu należy wpisać: numer zamówienia.

 9. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

 1. Właściciel Sklepu dołoży wszelkich starań, aby Sklep Internetowy zajon.pl oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.
 2. Właściciel sklepu zobowiązuje się działać zgodnie z Polityką Prywatności.
 3. Klient zobowiązany jest do akceptacji Regulaminu Sklepu i Polityki Prywatności.
 4. Każdy klient musi zapoznać się z Klauzulą Informacyjną.
 5. Klient zobowiązany jest zachować w tajemnicy i zabezpieczyć login oraz hasło dostępu do Konta Klienta w taki sposób, aby nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione.
 6. Klientowi nie wolno przekazywać z wykorzystaniem Sklepu treści bezprawnych. Właściciel sklepu nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wykorzystane konta ze względu na udostępnienie loginu i hasła osobom trzecim.

 10. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827). Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 2. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia tej umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 3. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.: wiadomością e-mail, na adres: zajon@gmail.com ; w formie pisemnej, na adres: ul. Armii Krajowej 42/3 41-400 Mysłowice.
 4. Sprzedający niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.
 • Konsument zwraca towar na własny koszt. Innymi słowy,konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym.
  1. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów w której:
 • świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • Produkty rękodzielnicze są unikatowe i wykonywane pod specjalne zamówienie klienta. W związku z tym nie ma możliwości zwrotu produktów, które zostały spersonalizowane. Produkt personalizowany lub otrzymany na zamówienie indywidualne to taki, który zawiera dane identyfikacjne np. imiona, daty, znaki szczególne lub wymagał stworzenia odrębnego projektu.Produkty na zamówienie indywidualne lub personalizowane mogą być reklamowane w celu naprawienia nieprawidłowości.
 • Klient otrzymał treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym,
 1. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu.       Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Dla do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 2. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 3. Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 5. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 4. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Właściciel Sklepu zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług.
 2. Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z Klauzulą Informacyjną oraz Polityka Prywatności.
 3. Baza danych osobowych Klientów podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 4. Klient ma prawo do modyfikowania i żądania usunięcia danych z systemu sklepu internetowego zajon.pl

12. REKLAMACJE

 1.  Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W razie stwierdzenia występowania wady rzeczy sprzedanej Sprzedający ponosi odpowiedzialność określoną w szczególności w przepisach art. 556 i 5561-5563Kodeksu cywilnego.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zostać złożone na wypełnionym czytelnie formularzu zawierającym:
 • Imię i nazwisko,
 • numer zamówienia
 • opis wady towaru/stwierdzoną nieprawidłowość działania Sklepu
 • datę zakupu,
 • wyraźne zdjęcia uszkodzenia towaru
 1. W razie ewentualnych braków reklamacji uniemożliwiających jej rozpatrzenie Sprzedający niezwłocznie powiadomi o konieczności jej uzupełnienia.
 2. Zastosowanie się do ust. 2 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji.
 3. Reklamacje można składać mailowo pod adresem e-mail:  biuro.zajon@gmail.com lub telefonicznie pod nr telefonu 606 43 33 84 (Zgłoszenia telefoniczne będą przyjmowane w godzinach pracy biura tj. pon-pt. 8-16h).
 4. Odpowiedź na zgłoszone żądanie zostanie udzielona w terminie 14 dni.

13.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 2. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze.
 3. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 2. sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Właściciela Sklepu. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest Konsument. Klient może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń. Niezależnie od powyższego Konsument może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: uokik.gov.pl.
 4. O każdej zmianie Regulaminu Właściciel Sklepu powiadomi zarejestrowanych Klientów poprzez wiadomość e-mail z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.
 5. Na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odrdostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
Top
X