Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna


Szanowni Państwo klauzula informacyjna obowiązuje od 25 maja 2018r., kiedy weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego w sprawie Ochrony Danych Osobowych, z racji tego faktu chcieliśmy poinformować Państwa o przetwarzanych danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną.


 

Klauzula informacyjna Studio Zajon


Zgodnie z art. 13 ust. 1 – 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119, s 1) dalej RODO.

ZASADY


1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w sklepie internetowym Studio Zajon jest Studio Zajon Lesława Tomaszewska z siedzibą: ul. Armii Krajowej 42/3 41-400 Mysłowice, tel. 606433384, adres email: biuro.zajon@gmail.com reprezentowany przez właściciela.

2. Z Inspektorem Ochrony Danych możesz się z nim skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych przez tel.  606433384 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16h) lub e-mail: biuro.zajon@gmail.com oraz pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt. 1.

3. Celem przetwarzania danych w Studio Zajon Lesława Tomaszewska jest wykonywanie podstawowych zadań przedsiębiorstwa, związanych z zatrudnianiem pracowników, zawieraniem umów oraz prowadzeniem sprzedaży internetowej i działań marketingowych pod adresem strony https://zajon.pl.

4. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

5. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

6. Dane udostępnione przez Ciebie nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

7. Dane udostępnione przez Ciebie nie będą podlegały profilowaniu.

8. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.


UWAGA!

Top
X